Wat is WO-LOS?

LOS staat voor Leren door Onderzoek en Samenwerking.

Kinderen van de basisschool groeien op in de 21ste eeuw. We bereiden ze voor op beroepen die nu vaak nog niet eens bestaan. Natuurlijk moeten ze goed kunnen rekenen en ook begrijpend lezen en spelling zijn belangrijk. Maar vaardigheden als presenteren, samenwerken en kennis vergaren en filteren op bruikbaarheid zijn vaardigheden die essentieel zijn, nu en zeker nog meer in de toekomst. De wereld wordt steeds complexer en samen komen tot een goede oplossing van een vraag wordt een basisvaardigheid die van elke persoon gevraagd zal worden. “Dat zoeken we even op” heeft een totaal andere dimensie gekregen. Vroeger werd er dan gekeken in een encyclopedie. Nu zal de vraag vaak worden ingevoerd bij een zoekmachine op internet. Maar is dan het eerste antwoord ook het juiste antwoord? Vaak roept een antwoord weer nieuwe vragen op en zo verdiepen kinderen zich verder in een onderwerp.

We hebben onze methodiek gekoppeld aan de kerndoelen van wereldoriëntatie, of zoals het ook genoemd wordt “oriëntatie op je zelf en de wereld”. Vandaar ook WO-LOS. WereldOriëntatie Leren door Onderzoek en Samenwerking.themaverdeling LOS

We hebben vijfentwintig thema’s verdeeld over de groepen 3 t/m 8. Sommige thema’s komen vaker voor. Telkens wordt een thema aangeboden voor de groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8. Doordat er een cyclus van twee jaar is, worden alle thema’s in alle groepen aangeboden. Hierdoor is de methodiek van WO-LOS ook prima geschikt voor het werken met combinatiegroepen. In de handleiding werken we dit verder uit.

WO-LOS is een integrale aanpak voor wereldoriëntatie. De thema’s gaan telkens uit van één van de drie onderdelen, namelijk geschiedenis, aardrijkskunde of natuur/biologie. Het zal echter vaak voorkomen dat ook andere onderdelen van de wereldoriëntatie ter sprake komen bij de uitwerking van de thema’s. De nadruk in de doelen, behorend bij een thema ligt op geschiedenis, aardrijkskunde of natuur/biologie.

De rol van de leerkracht verandert bij WO-LOS. Bij de meeste methodes is de leerkracht de instructeur voor de klas. Bij WO-LOS is de leerkracht vooral de coach tussen de kinderen. De leerkracht coacht de kinderen, opdat de kinderen in ieder geval de doelen behalen die zijn gesteld bij de thema’s en zo mogelijk verder verdiepend met de vragen aan de slag gaan. Verder coacht de leerkracht de kinderen op tijd. Als kinderen al te enthousiast met een onderwerp aan de slag gaan en niet tot een presentatie komen, is het aan de leerkracht om te beoordelen of de leerdoelen wel behaald worden en leerlingen ook met het volgende onderwerp aan de slag kunnen.

Veel gehoorde vragen zijn:

1. Wordt WO-LOS al toegepast op scholen?

WO-LOS is in de praktijk van de basisschool ontwikkeld. Er zijn al scholen die het toepassen. Voorbeelden hiervan kunt u vinden op de pagina “LOS in de media”.

2. Kost WO-LOS veel voorbereidingstijd voor de leerkracht?

WO-LOS kost erg weinig tijd aan voorbereiding. De meeste voorbereiding zit in de start van een nieuw thema. Dat moet de kinderen namelijk enorm gaan uitdagen, waardoor ze nog veel meer over een onderwerp willen weten. In de lessen daarna zijn de kinderen vaak zelfstandig in groepjes aan het werk en bent u vooral coachend aan het werk.

3. Is WO-LOS moeilijk voor de kinderen of de leerkrachten?

WO-LOS is niet moeilijk, omdat de thema’s zodanig zijn voorbereid dat ze voldoende handvatten geven om meteen mee aan het werk te gaan.
Als vervolgens de leerkrachten eenmaal de uitleg hebben gehad en samen het eerste thema hebben voorbereid is het spannend voor de leerkrachten en de kinderen. Maar in de praktijk blijkt telkens hoe enthousiast de kinderen en leerkrachten worden van deze methodiek. En gaat het de eerste keer niet helemaal goed, is dat niet erg. Samen met je collega’s (eventueel ondersteund door de mensen van WO-LOS) leer je snel. In de praktijk blijkt dat de aanpak binnen de kortste keren goed loopt, op elke school, ongeacht de populatie. Sterker nog, op elke school is met name tijdens de WO-LOS tijd de taakgerichtheid van kinderen enorm groot, juist doordat we uit gaan van de intrinsieke motivatie van de kinderen.

4. Hoe toets je bij WO-LOS?

Aan de hand van de presentatie kan worden bepaald of kinderen de leerdoelen hebben behaald en snappen wat ze hebben geleerd. En in de praktijk is er een enorme schat aan extra leerwinst op het gebied van bijvoorbeeld begrijpend lezen, woordenschat en allerlei zogenaamde executieve leerfuncties. Daarom zijn we van mening dat het “ouderwets” toetsen niet nodig is en hebben we ook geen toetsen ontwikkeld. Wel zijn de presentaties zeer geschikt voor het maken van een persoonlijk portfolio van de leerling. Samen met de mensen van WO-LOS kunt u gaan kijken hoe u dit eventueel in uw rapporten/portfolio verwerkt.

5. Hoe gaat topografie bij WO-LOS?

We hebben een aparte lijn en aanpak voor topografie opgezet. Vanaf groep 1-2 zijn we van mening dat er een wereldbol in de klas hoort te staan. Gebeurtenissen uit de praktijk van alle dag kunnen zo ook worden gekoppeld aan plaatsen op de kaart of de wereldbol. We gaan daarbij uit van de aanpak “3 x honderd plaatsen Nederland, Europa en de wereld” in de groepen 5 t/m 8.

6. Hoeveel tijd kost WO-LOS?

We gaan uit van drie lesuren per week in het rooster. Dan kunnen alle thema’s voldoende aan bod komen.

7. Is WO-LOS een iPad-methode?

WO-LOS is een volledig digitale methode voor de leerkracht. We zeggen “internet is my textbook”, oftewel internet is wel nodig voor het goed kunnen uitvoeren van WO-LOS. Ook de verwerking zal door kinderen gedaan worden in bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie. We zijn van mening dat computers en tablets goede hulpmiddelen zijn die het werken met WO-LOS zeker sterker maken, zeker kijkend naar de 21th century skills.
Bovendien is de website voor de leerkracht zodanig ingericht dat die op tablet of smartphone eenvoudig is te gebruiken. Het is zelfs niet mogelijk om te printen, zodat we met elkaar het milieu op deze wijze sparen. Bovendien kunt u op eenvoudige wijze gebruik maken van de linken in elke pagina.
Verwerkingen en presentaties worden door kinderen op hun eigen creatieve manier uitgevoerd. Dit kan met digitale middelen, maar ook bijvoorbeeld met muurkranten en maquettes.

Een uitgebreide beschrijving van de methodiek WO-LOS vindt u in de handleiding. En onderaan deze pagina kunt u de folder downloaden. Wilt u meer informatie, vul dan het formulier in op de contactpagina. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.